Privacy regelement

Met ingang van 25 mei 2018 is het verplicht om nog zorgvuldiger om te gaan met persoonsgegevens. In onderstaand document ligt vast wat Time4yourself doet met jouw gegevens, om jouw informatie zo goed mogelijk te beschermen en te borgen.

PRIVACY REGELEMENT

Time4yourself, gevestigd aan Bert Haanstrakade 72, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

PRIVACYVERKLARING

Contactgegevens:

Time4yourself, Bert Haanstrakade 72, 1087 DN Amsterdam. 

Monique Rensen is de Functionaris Gegevensbescherming van Time4yourself.  Zij is te bereiken via info@time4yourself.nl of telefonisch op 0643856531.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Time4yourself verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. 

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Time4yourself verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- Gezondheid

- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@time4yourself.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Time4yourself verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- verzenden van mijn infobulletin.

   

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Time4yourself neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Time4yourself gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

Contactformulier web-site (wix);

Salonized voor het online boeken, verzetten of annuleren van afspraken, verslaglegging; 

Moneybird voor het versturen van de facturen;

Mailchimp, t.a.v. versturen van het infobulletin. Hierbij is er een uitschrijf mogelijkheid per mail.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Time4yourself bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn van dossiers is 15 jaar, ingaande na afloop van de behandeling. Deze termijn geldt voor gegevens die verband houden met de gezondheid. Wij noteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

  • NAW-gegevens

  • Geboortedatum

  • Email adres

  • Telefoonnummer

  • Anamnese en behandelverslagen

Deze gegevens noteer ik op mijn eigen laptop, op eigen harde schijf en voorzien van wachtwoorden.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Time4yourself verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoeren van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Time4yourself en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens persoonlijk vragen aan mij of een verzoek sturen naar info@time4yourself.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Time4yourself wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Time4yourself neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@time4yourself.nl of telefonisch op 06-43856531.

Time4yourself

Bert Haanstrakade 72

1087 DN Amsterdam

06-43856531

 info@time4yourself.nl

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van 10:00- 17:00

Spoedbehandeling nodig?

stuur een app of neem telefonische contact met me op. 

8A7A0528%202_edited.jpg